Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sodexo Speak-Up Logo

Speak Up Linya ng Etika

Mag-ulat ng Alalahanin Online

Pinadadali ng sistemang ito na mag-ulat ng insidente tungkol sa mga isyu sa lugar ng trabaho tulad ng mga inaalala sa pinansiyal at pag-audit, panliligalig, pagnanakaw, pang-aabuso sa sangkap, at mga hindi ligtas na kundisyon.

Tumawag sa Aming Linya ng Etika

Kung mas nais mong makipag-usap sa isang tao nang kumpidensiyal, tawagan kami at ang isa sa mga kinakatawan namin ay malulugod na tulungan ka.

Pag-follow-Up

Masusuri mo ang katayuan ng ulat mo o tanong gamit ang numero ng pag-access at password na nilikha mo noong isinumite mo ang ulat o tanong.

Liham mula sa Chief Ethics Officer

"Ang Sodexo Speak Up ay nagbibigay ng pagkakataon na ipagbigay alam ang anumang mga nakakabahalang gawain patungkol sa aming responsableng pag-uugali sa negosyo sa isang ligtas at kumpidensyal na pamamaraan."

Basahin ang mga sulat

Kodigo ng Asal

Ang Sodexo ay bumuo ng isang Code of Conduct, na pinangalanang Business Integrity Guide, na nagtatakda ng mga pamantayang inaasahan namin mula sa aming mga tao. 

Ano ang Aasahan sa Proseso ng Pag-uulat

  Ang lahat ng nagtatrabaho para sa o sa ngalan ng Sodexo ay maaaring maghain ng ulat. Bukas din ito sa anumang partido kung kanino mayroon o nagkaroon ang aming Kumpanya ng ilang uri ng relasyon sa negosyo (tulad ng mga kasosyo sa negosyo, mga supplier, shareholder, ahente, distributor, kinatawan, at mga mamimili) na gustong maghain ng alalahanin tungkol sa posibleng maling pag-uugali. 

  Kung pinaghihinalaan mo ang maling pag-uugali at tunay na naniniwala na ang usapin ay hindi maaaring harapin sa pamamagitan ng mga laang channel, maaari mong gamitin ang serbisyo ng Sodexo Speak Up Ethics Line. Nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataong magpahayag ng mga alalahanin nang kumpidensyal at sa iyong sariling wika. Ang Sodexo Speak Up Ethics Line ay pinapatakbo ng isang independiyenteng ikatlong partido at laan 24/7, 365 araw sa isang taon. 

  Ang sinumang indibidwal na maghahain ng alalahanin gamit ang Speak Up ay protektado. Mangyaring maging kumpiyansa na hindi ka magdurusa para sa pagsasabi ng mga alalahanin nang may mabuting loob tungkol sa pinaghihinalaang maling pag-uugali. Ang anumang anyo ng pagbabanta o paghihiganti ay hindi papahintulutan. Ang paghihiganti ay itinuturing bilang isang bagay na pandisiplina. 

  Maaari mong ibahagi ang iyong mga alalahanin nang hindi nagpapakilala (kung saan pinapayagan ng mga batas ng iyong bansa). Gayunpaman, hinihikayat ka naming ihayag ang iyong pagkakakilanlan dahil mas mahirap, at sa ilang pagkakataon, imposible pa, para sa amin na siyasatin ang mga ulat na ginawa nang hindi nagpapakilala. 

  Pagkatapos mong makumpleto ang iyong ulat (online o sa pamamagitan ng telepono) makakatanggap ka ng isang natatanging code na tinatawag na "access number". Ang numerong ito ay maaaring gamitin upang tumawag muli o ma-access ang Sodexo Speak Up website upang suriin ang pag-usad sa iyong ulat. 

  Ang lahat ng mga ulat na natanggap ng Sodexo ay naka-log in sa isang case management system. Depende sa uri, urgency at potensyal na epekto ng iyong ulat, ang kaso ay hahawakan ng naaangkop na tagapamahala ng kaso. 

  Ang mga ulat ay ipoproseso sa loob ng isang makatwirang takdang panahon sa pagitan ng tatlo at anim na buwan, lalo na upang ang mga naaangkop na hakbang ay maisagawa, anuman ang mga taong kinauukulan. 

  Kung naniniwala ka na ang iyong alalahanin o isang alalahanin na inihain laban sa iyo ay hindi nahawakan nang naaangkop o na ang isang pagsisiyasat ay hindi naisagawa nang tama, mangyaring ipaalam sa Group Ethics Officer.

  All Rights Reserved